Контакт

Здружение на граѓани за унапредување на националната култура ДИВЕРЗИУМ Скопје со седиште на ул. ЛАЗО МОСКОВ 2/2-9 СКОПЈЕ, Македонија

ТЕЛ: +389 72 204958 и +389 72 226046

e-mail: diverzium@gmail.com